Koordinatoruddannelse

Udbydes gennem seminarer.dk

En intensiv uddannelse, der klæder dig på til rollen som socialfaglig koordinator, så du metodestærk kan facilitere netværksmøder og sagsdrøftemøder, sparre med kolleger om deres tilgang og opgavevaretagelse, støtte udbredelse af inddragende metoder og navigere fornuftigt i de krydspres, udsatheder og dilemmaer, der kan følge med en koordinatorrolle, der ofte skal forhandle løbende med omgivelserne og dermed udfordre dig personligt.

Målgruppe

Uddannelsens målgruppe er koordinatorer på primært det socialfaglige- og skoleområdet, der kan identificere sig med: 

 • Du kender og anvender løsningsfokuseret metode, herunder Signs of Safety/De fire søjler, netværkskortlægning og faciliterer inddragende netværksmøder med borgere og tværprofessionelle – evt. som ’tilkalde-funktion’, når kollegerne synes, det bliver for svært. 
 • Du forvalter forskellige socialfaglige opgaver og roller som fx sagsbehandling, socialfaglig koordinator, faglig sparring af kolleger – alle med det formål at styrke barnets/borgeres ejerskab til egen sag eller læring, og inddrage barnets/borgerens netværk som en del af løsningen. 
 • Du varetager eventuelt organisationsfaglige funktioner som implementering og udvikling af faglig metode, mødeledelse, udvikling af handleplaner mm. 
 • Du brænder for kvaliteten af de faglige opgaver og udvikling af metoder, der øger borgernes ejerskab til egen indsats.
 • Du oplever, at du i din funktion kan bringes i situationer, hvor der skal forhandles mandat, rolle og forventninger med omgivelserne, hvilket kan opleves både udsat og ensomt og derfor kræve personlig og faglig robusthed. 

“Det er en rigtig god og brugbar uddannelse, som man kan gå hjem og bruge- og det har en effekt.”

— Ane Hamilton, Center for Integration, Skanderborg Kommune

Indhold

Forløbet inkluderer 3 moduler over 7 dage (2+3+2). Forløbet er baseret på aktionslæring, hvor der på modulerne arbejdes med afsæt i konkrete cases, ligesom der mellem modulerne forventes arbejdet med metoder og cases i egen organisation. Forløbet sigter dertil mod at etablere netværk mellem deltagerne – dels gennem øvelser og sparring på modulerne og hjemmearbejde imellem undervisningsgangene. Du skal således forvente og have mulighed for at arbejde aktivt med metoder og cases i din organisation før og efter forløbets moduler.

For at understøtte forankring af læring og etablering af netværk anbefales det, at man deltager med en kollega fra samme arbejdsplads.

Modul 1. 2 dage

 • Læringskontrakt: På modulet etableres en individuel læringskontrakt/-ambition for forløbet, der danner afsæt for indhold, cases og hjemmeopgaver i egen organisation. 
 • Faglig brush-up: Oplæg om den løsningsfokuserede metode og mindset. Med afsæt i deltagernes behov og interesser arbejdes der med afsæt i egne cases med områder, man gerne vil være bedre til, fx brug af skalaer, arbejde med søjler/huse og spørgsmålstyper. 
 • Koordinatorrollen: Vi ser på koordinatorrollens funktion, opgaver og vilkår og giver konkrete redskaber til koordinatoren som (uformel) leder for forandrings-/forbedringsprocesser, mødeleder mm. Vi introducerer også redskaber til refleksion og navigering i forhold til organisatoriske vilkår som kultur, struktur og ledelse, der kan skabe udfordringer, dilemmaer og muligheder for koordinatorrollens mandat og legitimation. 
 • Egen opgave: Vi definerer øvebane og hjemmeopgave (logbog) for perioden frem til næste modul. 

Modul 2. 3 dage

 • Faglig brush-up: På modulet genbesøges udvalgte områder indenfor den løsningsfokuserede metode og mindset.
 • Inddragende netværksmøde: Vi arbejder med forberedelse og træning i faciliteringsgreb på forskellige typer af (netværks)møder.
 • Casearbejde: Med afsæt i hjemmeopgaver arbejdes eksemplarisk med løsningsfokuseret metode til at identificere bekymringer, ressourcer, mål samt handlinger, der kan øge robusthed, virkekraft og resultater i forhold til faglig opgave, og/eller position, rolle eller vilkår. 
 • Kollegial sparring: Vi øver at give metodetro sparring af kolleger/rådgivere om konkrete udfordringer. 
 • Egen opgave: Vi definerer øvebane og hjemmeopgave (log-bog) for perioden frem til næste modul. 

Modul 3. 2 dage

 • Faglig brush-up: På modulet genbesøges udvalgte områder indenfor den løsningsfokuserede metode og mindset.
 • Facilitering og spørgsmålstyper: Vi arbejder med og øver evnen til at stille spørgsmål, der identificerer, beskriver og forstærker det, der fungerer samt ressourcer og fremskridt. Herudover evne til at støtte såvel kollegaer, samarbejdsparter og forældre/børn i forhold til at beskrive forandring i meget konkrete beskrivelser.
 • Klogere på koordinatorrollen: Med afsæt i deltagernes erfaringer fra hjemmeopgaver identificerer vi i fællesskab kendetegn ved koordinatorrollen såvel som virksomme greb i forvaltningen af den.

Udbytte

Gennem forløbets tre moduler får du: 

 • Generel teoretisk og praktisk indføring i det løsningsfokuserede mindset og metode, herunder systemiske, anerkendende og ressourceorienterede metoder, SOS/de fire søjler, inddragende netværksmøder, skalaer og spørgsmålstyper
 • Markant løft af din løsningsfokuserede faglighed målrettet efter dine ønsker og behov 
 • Kompetence til at planlægge og gennemføre inddragende netværksmøder, herunder anvende netværkskortlægning, skalaspørgsmål og evne til at sortere bekymringer og beskrive dem i et hverdagssprog, alle kan forstå 
 • bekymringer og evne til at at beskrive anvende skalaer og spørgsmålstyper
 • Kompetence til at implementere og udvikle løsningsfokuseret praksis, herunder kollegial supervision omkring faglige problemstillinger
 • Øget robusthed og handlekraft i rollen som koordinator, forandrings- og implementeringsagent med flere konkrete greb til at håndtere og manøvrere i den dynamiske situation, mange koordinatorer står i
 • Mulighed for at indgå i et sparrings- og videndelingsnetværk med andre fagpersoner med tilsvarende rolle og vilkår, som du kan trække på under og efter forløbet. 

Der udstedes et samlet bevis for uddannelsen efter eksamen på modul 3. 

Sted: 

se seminarer.dk

Pris

Pris i alt: 24.423 kr. eks. moms