Løft i jobcenter

Denne uddannelse er designet til professionelle der arbejder med voksne borgere, som skal hjælpes videre i livet. På uddannelsen bliver du introduceret og trænet i metoder som kan hjælpe dig i dette arbejde, både i forhold til borgere, deres netværk, samt dine kolleger og tværprofessionelle samarbejdspartnere.

 • At introducere og forankre metoder, der øger involvering af borgere med afsæt i egne mål i ønsket om at øge borgerens oplevede kontrol og indflydelse på sit eget liv
 • At introducere og forankre en ressourceorienteret tænkning og metode, som fagpersoner anvender i mødet med borgerne, så den nuværende vægt på problemer og udfordringer kan balanceres af undersøgelse af og arbejde med borgernes ressourcer, muligheder og egne mål.
 • At introducere og forankre fokus på borgerens forandring, små skridt, ressourcer og færdigheder i ønsket om at øge borgerens motivation og ejerskab.
 • At introducere og forankre metoden til at indtænke og inddrage borgernes netværk.
 • At forankre et fælles mindset og metode til styrkelse af samarbejde og kollegial faglig sparring internt.

Indhold:

Det er et forløb, hvor medarbejderne, introduceres til løsningsfokuseret mindset og metoder. Løsningsfokuseret metode er en disciplineret spørgeteknik, som er en speciel måde at tale med mennesker på, hvor man anvender forskellige modeller og spørgsmålstyper, der i en klar og involverende proces afdækker borgerens netværk, situation og mål i klare beskrivelser.

Der kan med fordel skelnes mellem løsningsfokuseret mindset, metoder og modeller:

Mindset: Fra fokus på problemer og mangler til fokus på løsninger og ressourcer samt involvering af borgerens netværk

Metoder: Spørgsmålstyper der sigter mod præcise og konkrete beskrivelser af adfærd, kontekster, effekter mm 

Modeller: De fire søjler, netværkskort, skalaer,  mm. 

Modul 1: 

Grundkursus i LØFT (3 hele dage, max. 16 deltagere) 

Indhold:

 • Løsningsfokuseret tænkning og metode
 • Praksisnært arbejde med hvordan metoden og tænkningen forstås og kan indarbejdes i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
 • Metoder til at etablere fælles rammer og sprog for møder med borgere og sagssparring.
 • Rammer og metode til understøttelse af robusthed og trivsel 

Fra det løsningsfokuserede vil vi arbejde med:

 • Mindset og antagelser
 • Metode, udfra BRIEF i London
 • Introduktion og træning i spørgsmål der styrker beskrivelse af borgerens bedste håb for forandring
 • Introduktion og træning i spørgsmål der styrker og engagerer borgeren i egen forandringsproces
 • Introduktion og træning i spørgsmål der hjælper borgeren med at opdage og forstørre egen progression, fremskridt, ressourcer og færdigheder
 • Introduktion og træning i spørgsmål der identificerer borgerens allerede eksisterende og anvendte coping- strategier ved oplevet modgang og tilbageskidt
 • Træning i rammesætning ved samtaler 
 • Træning i brug af modeller, så som SOS, skalaer og netværkscirkler

Modul 2:

Løft fordybelse (3 hele dage, max. 16 deltagere)

Løft fordybelse er for deltagere der enten har deltaget på basis forløbet eller har begyndende praksis med løsningsfokuserede arbejde i med borgere. Det fordybende modul går endnu videre i den løsningsfokuseret tænkning og metode for at styrke deltagerens evne til og fortrolighed med egne færdigheder når deltageren med den løsningsfokuserede metode møder virkeligheden

Indhold:

 • Træning i at rammesætte en klar og kontekst for samarbejdet.
 • Træning i positionering i samtaler og positionsskift. 
 • Spørgeteknik der fremmer svar med detaljerede beskrivelser af forestillet fremtid
 • Træning i og refleksion over konstruktion og valg af spørgsmål
 • Træning i basale lyttefærdigheder og evne til at genkende svarkategorier
 • Træning i at finde ressourcer og undtagelser fra problemer
 • Inspiration og træning ift. at navigere i den løsningsfokuserede metodes forskellige dele herunder SOS modellen som et  fælles tredje  of et visuelt faciliteringsredskab 

Modul A

At arbejde med vaner (2 dage, max. 16 deltagere)

Vaner er et af de aspekter af forandringsarbejde som både er det mest virksomme at fokusere på, men også, til tider, et af de sværeste aspekter af den menneskelige psyke at arbejde med. På dette modul kortlægges vanens anatomi og bestanddele, for at sætte deltagerne i stand til at understøtte processer hvor vaner identificeres, beskrives og ændres eller igangsættes. Modulet har ligeledes til formål at sætte deltagerne i stand til at anvende den løsningsfokuserede tilgang til at understøtte forandringsprocesser der fokuserer på vaner, både nye der skal trænes og gamle der skal ændres, i borgeres liv. 

Formål

Vaner er et af de aspekter af forandringsarbejde som både er det mest virksomme at fokusere på, men også, til tider, et af de sværeste aspekter af den menneskelige psyke at arbejde med. På dette modul kortlægges vanens anatomi og bestanddele, for at sætte deltagerne i stand til at understøtte processer hvor vaner identificeres, beskrives og ændres eller igangsættes. Modulet har ligeledes til formål at sætte deltagerne i stand til at anvende den løsningsfokuserede tilgang til at understøtte forandringsprocesser der fokuserer på vaner, både nye der skal trænes og gamle der skal ændres, i borgeres liv. 

Indhold:

 • Introduktion til forskning og teori hvad der skaber og vedligeholder vaner
 • Træner deltagerne i at facilitere identifikation af bestanddele så som:
 • Cues (automatiske triggere der starter adfærd) 
 • Rutiner (den efterfølgende adfærd og 
 • Beløninger (det man får ud af det)
 • Træner deltagerne i hvor de kan faciliterer borgeres ændring af vaner

Modul B

Facilitering af samtaler

 (2 dage, max. 16 deltagere)

Facilitering af samtaler med flere deltagere er et intensivt overbygningsforløb til de medarbejdere, der har gennemført modul 1 basis og modul 2 fordybelse og gerne vil styrkes i særligt de netværksinddragende metoder og mødefacilitering med voksne borgere.

Forløbet vil give mulighed for, at deltagere intensivt træner  metoder og færdigheder i at planlægge og gennemføre netværksmøder eller møder med flere. Samt at deltagerne får individuel sparring. Begge dele sker med afsæt i deltagernes konkrete kontekster og behov. Forløbet er forbundet med basis og fordybelsesmodulerne og supplerer og finpudser deltagernes færdigheder og styrker deres  evne og tiltro til at facilitere og navigere i det inddragende netværksmøde med flere deltagere. 

Indhold:

 • Rollen som mødefacilitator; ansvar for proces og mødeform – oplæg og refleksion.
 • Sætte en klar ramme og formål for mødet – træning.
 • Facilitere deltagerne frem mod mødets aftalte formål – træning.
 • Facilitere deltagerne, f.eks. borgere, borgerens relationer og mentor i retning af løsninger – træning. 
 • Facilitere deltagerne til at lave aftaler undervejs i mødet – træning
 • Spørgeteknik der fremmer svar med detaljerede beskrivelser – træning
 • Mindset og metoder til at holde borgeren centrum for processen – oplæg og træning
 • Tricks og tips når vi bliver udfordret af deltagere som har meget på hjerte, ikke siger så meget eller bryder med formålet

Modul 3 

Metodeværksteder

(6 halve dage, max. 8 deltagere)

Den løsningsfokuserede metode virker umiddelbart enkel og ligetil, når man bliver introduceret til den på et par kursusdage eller når man ser erfarne praktikere anvende den. Den løsningsfokuserede metode er en praksismetode og vi tænker den som et håndværk. Et håndværk, der skal øves, trænes og arbejdes meget med, inden man kan få en effektfuld samtale der går i dybden og forandrer. At lære metoden, så den kan anvendes som et brugbart håndværk, kræver en løbende træning og coaching af en erfaren løsningsfokuseret praktiker. 

Vi har udviklet metodeværksteder som et modul der styrke understøttelsen af metoden. Det er vores erfaring, at det er i det praktiske arbejde med der, hvor-metoden-der-møder borgeren, at medarbejderne har brug hjælp til at udvikle og træne deres kompetencer. Metodeværkstedet kommer dermed til at styrke, både medarbejdernes fælles sprog og deres kompetencer og færdigheder i arbejdet med den løsningsfokuserede metode og de forskellige elementer og vil således være et vigtigt element i fastholde og udvikling af den løsningsfokuserede metode i organisationen.

Opsamlingsdage

Diplom-modul

(2 dage, max. 16 deltagere)

Opsamlingsdagene består af 2 hele dage, hvor deltagerne for mulighed for at reperetere det lærte, samt dele erfaringen og demonstrere kompetencer fra egen praksis. På dagene vil der blive arbejdet med at udvikle og dele erfaringer med drejebøger for samtaler, der er tilpasset deltagernes kontekster og arbejdsopgaver. Der vil også blive lagt vægt på gennemgang af eget materiale, dvs. transkriptioner af samtaler, lydklip og anden dokumentation af egen praksis, både individuelt, i makkerskaber og i teams.

Dagene afsluttes med overrækkelse af et uddannelsesdiplom. 

Kurset blive afholdt på 

Dronningens Tværgade 7B 2.sal, 1302 Kbh. K eller efter aftale

Datoer:

Efter aftale – Ingen in-house datoer foreløbigt

Pris:

18750 kr. ex. moms pr. deltager

Hvis du er interesseret i at høre mere så kontakt os her: