Systemisk – løsningsfokuseret myndighedsuddannelse

Vi oplever ofte at deltagerne på vores kursusforløb siger at det er svært, i en problemfokuseret hverdag, at holde fast i et systemisk-løsningsfokuseret blik på verden. 

Derfor har vi udviklet en uddannelse ”Systemisk – løsningsfokuseret myndighed” som er en etårig uddannelse, der styrker din evne til at navigere fagligt kompetent og fleksibelt i din funktion på myndighedsområdet. Herunder at styrke dine forskellige roller og positioner, så du mindset- og metodestærk kan facilitere processer omkring risikovurderinger, undersøgelser, handleplaner, statusopfølgning, netværksmøder og sagsdrøftemøder, samt kollegial sparring med kolleger om deres tilgang og opgavevaretagelse. 

Da myndighedsområdet allerede arbejder med ICS, som har dele af sit mindset fra Bomfenbrenner’s økologiske, social systemteori, så tænkes den systemiske forståelse og det løsningsfokuserede mindset og metode ind i Bonfenbrenners systemteori. Herudover vil vi målrette den systemiske forståelse, det løsningsfokuserede mindset og metode, så den peger direkte ind til såvel modtagelse af sager (risikovurdering) , undersøgelse og igangsættelse af forandring, samt processen henimod samskabelse af en handleplan/ opfølgning

Modul 1: 

Grundkursus i LØFT og Systemisk tænkning og metode.

(8  hele dage, max. 28 deltagere) 

Indhold:

 • Systemisk og løsningsfokuseret tænkning og metode
 • Praksisnært arbejde med hvordan metoden og tænkningen forstås og kan indarbejdes i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
 • Fokus på forskellige måder at positionere sig i forhold til at varetage rollen som socialfaglig i forskellige kontekster.
 • Metoder til at etablere fælles rammer og sprog for møder med borgere og sagssparring.
 • Systematik og metoder til risikovurdering, undersøgelser og processuel metode til inddragelse og netværksfacilitering i arbejdet med borgere.
 • Rammer og metode til understøttelse af robusthed og trivsel 

Fra den systemiske verden vil vi arbejde med begreber som:

 • Autopoiese
 • Koblingen mellem systemisk og løsningsfokuseret praksis i den økologiske praksis, der er fundamentet i ICS
 • Positioner og positionsskifte
 • Lytning og nysgerrighed
 • Konteksskabelse og forståelse af sociale problemer. 
 • Cirkularitet
 • Tilpas forstyrrelse og kommunikation
 • Uærbødighed som begreb og position.

Fra det løsningsfokuserede vil vi arbejde med:

 • Mindset og antagelser
 • Metode, udfra BRIEF i London
 • Coping
 • Validering 
 • Rammesætning
 • Modeller så som SOS, skalaer og netværkscirkler
 • Med afsæt i SOS vil vi arbejde med søjlerne som et redskab til inddragende mødeafholdelse. Og med inspiration fra SOS vil vi arbejde med begreber som balanceret risikovurdering. 

Modul 2:

Netværksmødeleder

(4 hele dage, max. 28 deltagere)

Netværksmødeleder er et intensivt overbygningsforløb til de medarbejdere, der har gennemført modul 1, og gerne vil styrkes i inddragende metoder og særligt netværksinddragende metoder og mødefacilitering.

Forløbet vil have max 20 deltagere for at give de bedste rammer for, at alle deltagere oplever intensiv træning af metoder og færdigheder i at planlægge og gennemføre netværksmøder, samt kan få individuel sparring – begge dele med afsæt i deltagernes konkrete kontekster og behov. Du vil opleve, at forløbet supplerer og finpudser dine færdigheder og styrker din evne og tiltro til at facilitere og navigere i det inddragende netværksmøde med flere deltagere. 

Indhold:

 • Rollen som mødefacilitator; ansvar for proces og mødeform – oplæg og refleksion.
 • Sætte en klar ramme og kontekst for mødet – træning.
 • Facilitere deltagerne frem mod mødets aftalte formål – træning.
 • Facilitere deltagerne, f.eks. den unge og hans lærere, i retning af løsninger – træning.
 • Facilitere deltagerne til at lave aftaler undervejs i mødet – træning
 • Spørgeteknik der fremmer svar med detaljerede beskrivelser – træning
 • Mindset og metoder til at holde barnet, den unge og forældrene i centrum for processen – oplæg og træning
 • Få inspiration til strategier når du som mødeleder står med et konfliktfuldt rum
 • Inspiration og metoder til skakmat-situationer, og hvor processen skal ’tilbage på sporet’ – oplæg og træning
 • Inspiration til forskellige tilgange og træning i at navigere mellem søjlerne (SOS)

Forløbet indeholder tre moduler og er opbygget med henblik på, at deltagerne, mellem modulerne, træner metoder og færdigheder i egen praksis. På første modul trænes spørgeteknik, SOS-søjler, forberedelsesprocesser og facilitering, med afsæt i deltagernes konkrete kontekster og sager. Vi træner spørgeteknik i forberedelsesprocesser samt facilitering, rammesætning og mødeledelse i selve afholdelsen af netværksmøder. Modul 2 og 3 ligger med tre ugers intervaller, og tager afsæt i kursisternes indhentede erfaringer og praksis med redskaber og metoder. Vi vil bearbejde særlige problematikker så som udeblivende netværk, passivt netværk, konfliktfyldt netværk og sikring af barnet på møderne. Vi vil også træne, hvordan man kan holde de vigtigste stemmer i centrum på mødet, sikre at der arbejdes med formålet for mødet, og at processen fastholder fremdrift. 

Modul 3

Metodeværksteder

(5 halve dage, max. 14 deltagere)

Den løsningsfokuserede metode og samarbejde om sikkerhed virker umiddelbart nem og ligetil, når man bliver introduceret til den på et par kursusdage, eller når man ser erfarne praktikere anvende den. Det er vores erfaring, at den lethed får mange til at undervurdere, hvor svær den er at lære, praktisere og implementere i dagligdagen. Metoden kan være rigtig svær at få indarbejdet i praksis, fordi det er et håndværk, der skal øves, trænes og arbejdes meget med, inden man kan få en effektfuld samtale, der går i dybden og forandrer. At lære metoden, så den kan anvendes som et brugbart værktøj, kræver en løbende træning og coaching af en dygtig løsningsfokuseret praktiker. 

Hvis man ønsker at fastholde den løsningsfokuserede metode, og anvende værktøjerne fra samarbejde om sikkerhed i sagsbehandlingen er det vigtigt at man tilbyder medarbejderne løbende praksisnær kompetenceudvikling. Det er vores erfaring, at det er i det praktiske arbejde med metoden, at medarbejderne har brug hjælp til at udvikle og træne deres kompetencer. Når de har været gennem det grundlæggende forløb er det vigtigt at de har adgang til en supervision og faglig udvikling, der fastholder metoden i praksis. Hvis ikke dette understøttes af organisationen vil medarbejderne med tiden falde tilbage i den gamle praksis og arbejde som tidligere.

Vores metodeværksted understøtter og udbygger den faglige udvikling og implementeringen af systemisk, løsningsfokuseret- samt inddragende metode, samtidig med at vi bringer den nyeste viden på området ind i organisationen.

Metodeværkstedet styrker dermed både medarbejdernes faglige vidensbase og deres kompetencer og færdigheder i arbejdet med den løsningsfokuserede metode og de forskellige elementer i forhold til inddragelse, bekymringsgrundlag, risikovurdering, fokus på forandring, vigtigheden af makkerskaber, samarbejde osv.

Ligeledes vil vi på værkstedet opfange og tage fat på generelle temaer, som kan understøtte en reflekteret løsningsfokuseret praksis og hjælpe med at oversætte videnskabelige teorier og begreber til hverdagssprog, eksempelvis i forhold til paradigmeforståelse, kundskabsgrundlag, etik, vidensformer mv.

Fokus i metodeværkstedet vil kontinuerligt være at styrke medarbejdernes kompetencer i den praktiske anvendelse af den løsningsfokuserede metode og samarbejde om sikkerhed, samt understøtte en reflekteret, professionel praksis og skabe sammenhæng mellem videnskabelig viden og praksisviden.

Metodeværkstedet vil således være et vigtigt element i implementeringen af den løsningsfokuserede metode og udviklingen af medarbejdernes faglighed

HVOR:

In-house hos os i KBH-K eller efter aftale

HVORNÅR

Efter aftale hvis uddannelsen købes til din organisation.

In-house: første modul udbydes i efteråret 2021 in-house

PRIS

26.000 kr.ex.moms pr deltager

Grundet Covid-19 tilbyder vi først og fremmest undervisning, supervision og samtaler i enten vores egne rammer eller over nettet. Kontakt os for at høre nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i forhold til smitte.

Kontakt os hvis du gerne vil høre mere eller modtage et tilbud